Friday, 09/12/2022 - 03:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nhơn Mỹ

TKB HKI 2018 - 2019

Thời khoá biểu HKI năm học 2018-2019. Trường THCS Nhơn Mỹ

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THCS NHƠN MỸ

 

THỜI KHÓA BIỂU HKI 18-19 

NĂM HỌC 2018-2019

ÁP DỤNG NGÀY 20/8/2018

Thứ

Buổi

Tiết

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

8A1

8A2

9A1

9A2

2

S

1

Chào cờ-Lợi

Chào cờ-Mai

Chào cờ-Đan

Chào cờ-Vân

Chào cờ-L.Nhiên

Chào cờ-Hiển

Chào cờ-Phượng

Chào cờ-Huệ

Chào cờ-Chân

2

SHL-Lợi

SHL-Mai

SHL-Đan

SHL-Vân

SHL-L.Nhiên

SHL-Hiển

SHL-Phượng

SHL-Huệ

SHL-Chân

3

Tiếng Anh-Ly

Tiếng Anh-Mai

C.nghệ-Đan

Tiếng Anh-P.Nhiên

Tin-Vinh

Sử-Vân

Toán-Phượng

Văn-Chân

Địa-Huệ

4

C.nghệ-Lợi

C.nghệ-Đan

Tiếng Anh-Ly

Tin-Vinh

Tiếng Anh-P.Nhiên

Toán-Phượng

Sử-Vân

Địa-Huệ

Văn-Chân

C

1

 

 

 

 

 

TT Anh-Mai

GD-L.Nhiên

TT Hóa-Phương

TD-M.Chân

2

 

 

 

 

 

TD-M.Chân

TT Anh-Mai

TT Anh-P.Nhiên

TT Hóa-Phương

3

 

 

 

 

 

GD-L.Nhiên

Lí-Thông

TD-M.Chân

TT Anh-P.Nhiên

4

 

 

 

 

 

Lí-Thông

TD-M.Chân

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

3

S

1

NGLL-Lợi

NGLL-Mai

NGLL-Đan

Sinh-Phương

TD-M.Chân

Văn-N.Em

Địa-Huệ

Văn-Chân

Toán-Chi

2

Sử-Đan

Sinh-Lợi

Tiếng Anh-Ly

Toán-Vã

Văn-Lời

Văn-N.Em

Tiếng Anh-Mai

Toán-Chi

Hóa-Phương

3

Tiếng Anh-Ly

Sử-Đan

Sinh-Lợi

TD-M.Chân

Sinh-Phương

Tiếng Anh-Mai

Văn-N.Em

TT Toán -Chi

Văn-Chân

4

Sinh-Lợi

Tiếng Anh-Mai

Sử-Đan

Văn-Lời

Toán-Vã

Địa-Huệ

Văn-N.Em

Hóa-Phương

Văn-Chân

C

1

TD-M.Chân

Toán-Hà

TT Văn-Luận

Địa-Tuấn

Toán-Vã

TT Hóa-Thảo

Toán-Phượng

GD-L.Nhiên

Tin-Vinh

2

TT Văn-Luận

TD-M.Chân

Toán-Hà

Toán-Vã

Địa-Tuấn

Toán-Phượng

MT-Phong

Lí-Thông

GD-L.Nhiên

3

Toán-Hà

TT Văn-Luận

TD-M.Chân

SHĐ

SHĐ

MT-Phong

TT Hóa-Thảo

Tin-Vinh

Lí-Thông

4

S

1

Tiếng Anh-Ly

Toán-Hà

Nhạc-Tuyền

NGLL-Vân

NGLL-L.Nhiên

C.nghệ-Vã

Tin-Vinh

Tiếng Anh-P.Nhiên

Sinh-Hiển

2

Văn-Luận

Nhạc-Tuyền

Tiếng Anh-Ly

GD-L.Nhiên

Tiếng Anh-P.Nhiên

Hóa-Thảo

Sử-Vân

Tin-Vinh

Lí-Thông

3

Nhạc-Tuyền

Văn-Luận

Toán-Hà

Tiếng Anh-P.Nhiên

Sử-Đan

Sử-Vân

C.nghệ-Vã

Sinh-Hiển

Tin-Vinh

4

Toán-Hà

Văn-Luận

C.nghệ-Đan

Sử-Vân

GD-L.Nhiên

Tin-Vinh

Hóa-Thảo

Lí-Thông

Tiếng Anh-P.Nhiên

C

1

TT Toán -Hà

Văn-Luận

TT Anh-Ly

Địa-Tuấn

Nhạc-Tuyền

 

 

 

 

2

TT Anh-Ly

TT Toán -Hà

Văn-Luận

Nhạc-Tuyền

Toán-Vã

 

 

 

 

3

Văn-Luận

 

Toán-Hà

Toán-Vã

Địa-Tuấn

 

 

 

 

5

S

1

Sinh-Lợi

Tiếng Anh-Mai

Văn-Luận

Sinh-Phương

Văn-Lời

TD-M.Chân

C.nghệ-Vã

Sử-Vân

Toán-Chi

2

C.nghệ-Lợi

Tin-Thông

Văn-Luận

Sử-Vân

Văn-Lời

C.nghệ-Vã

TD-M.Chân

Toán-Chi

Hóa-Phương

3

Tin-Thông

C.nghệ-Đan

Sinh-Lợi

Văn-Lời

Sinh-Phương

Tiếng Anh-Mai

Toán-Phượng

TD-M.Chân

Sử-Vân

4

 

Sinh-Lợi

 

Văn-Lời

Sử-Đan

Toán-Phượng

Tiếng Anh-Mai

Hóa-Phương

TD-M.Chân

6

S

1

Lí-Hà

TT Anh-Mai

TD-M.Chân

Tiếng Anh-P.Nhiên

Toán-Vã

NGLL-Hiển

NGLL-Phượng

Toán-Chi

Văn-Chân

2

MT-Phong

TD-M.Chân

Lí-Hà

TT Văn-Lời

TT Toán -Vã

Tiếng Anh-Mai

Sinh-Hiển

Tiếng Anh-P.Nhiên

Toán-Chi

3

Tin-Thông

Lí-Hà

MT-Phong

Toán-Vã

Tiếng Anh-P.Nhiên

Toán-Phượng

Tiếng Anh-Mai

Văn-Chân

TT Toán -Chi

4

TD-M.Chân

MT-Phong

Tin-Thông

TT Toán -Vã

TT Văn-Lời

Sinh-Hiển

Toán-Phượng

Văn-Chân

Tiếng Anh-P.Nhiên

C

1

Toán-Hà

Địa-Tuấn

Tin-Thông

MT-Phong

TD-M.Chân

TT Toán -Phượng

TT Văn-N.Em

Nhạc-Tuyền

C.nghệ-Thảo

2

Địa-Tuấn

Tin-Thông

TT Toán -Hà

TD-M.Chân

TT Anh-P.Nhiên

Hóa-Thảo

TT Toán -Phượng

Sinh-Hiển

Nhạc-Tuyền

3

SHĐ

Toán-Hà

Địa-Tuấn

TT Anh-P.Nhiên

MT-Phong

TT Văn-N.Em

Nhạc-Tuyền

C.nghệ-Thảo

Sinh-Hiển

4

 

SHĐ

SHĐ

 

 

Nhạc-Tuyền

Hóa-Thảo

 

 

7

S

1

GD-L.Nhiên

Toán-Hà

Văn-Luận

Lí-Phượng

Tin-Vinh

Văn-N.Em

Sinh-Hiển

NGLL-Huệ

NGLL-Chân

2

Toán-Hà

Văn-Luận

GD-L.Nhiên

C.nghệ-Tâm

Lí-Phượng

Văn-N.Em

Tin-Vinh

Toán-Chi

Địa-Huệ

3

Văn-Luận

GD-L.Nhiên

Toán-Hà

Tin-Vinh

Văn-Lời

Sinh-Hiển

Văn-N.Em

Văn-Chân

Toán-Chi

4

Văn-Luận

 

 

Văn-Lời

C.nghệ-Tâm

Tin-Vinh

Văn-N.Em

Địa-Huệ

Văn-Chân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 24
Tháng 12 : 135
Năm 2022 : 1.090.591